ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยฯ ขอให้คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติดังนี้1.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี 2.สถานศึกษาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน 3. งดจัดงานเเละกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ตั้งเเตวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป