ห้องเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

แผนกวิชาพืชศาสตร์และช่างกลเกษตร

 

ครูรพีพร ทองยิ่ง Click!!
ครูไพรทูรย์ นามสง่า Click!!
ครูสมชาติ หุ้นส่วน Click!!
ครูสมพร โพธิ์กำเนิด Click!!
ครูศรัสนันทร์ ศรีตะสังข์ Click!!

แผนกวิชาสัตวศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 

ครูจิรประภา เจริญศิลป์
ครูพิทยา แย้มดี Click!!
ครูสุขสิริ อินจันทร์ Click!!
ครูรสสุคนธ์ แย้มดี Click!!
ว่าที่ร้อยตรี กิตติทัต ไทยสันเทียะ Click!!

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

ครูสุทธิชา อิ่มเอิบศิลป์ Click!!
ครูเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล Click!!
ครูศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล
ครูจันทร์ทิพย์ ใจแสน Click!!
ครูสุนทร พลอยมี Click!!
ครูนุช อินย์ใย Click!!
ครูนพดล สังข์น้อย Click!!
ครูธวัชชัย คชาธาร Click!!

แผนกวิชาสามัญ

 

ครูสุดคนึง สังข์น้อย Click!!
ครูศรีพรรณ ต้นกราว Click!!
ครูณัฐพงษ์ ศรีโพธิ์ Click!!
ครูเฉลิมพล ภูสถาน Click!!
ครูนพภาพร ขุนพลช่วย Click!!
ครูสีฟ้า วุฒิ Click!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information