ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตาม รายการจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 12,881,741.53 บาท (สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่เอ็ดบาทห้ามสิบสามสตางค์)

สามารถดาวโหลดเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ลิ้งด้านล่าง

- ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พศ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามหลักการจัดทำสิ่งก่อสร้าง ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ รายการ ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 12,880,200 บาท (สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

สามารถดาวโหลดไฟล์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องพิจารณารายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งห้องโดยสาร จำนวน 1 คัน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกวดราคาซื้อโครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกดาวน์โหลดหน้า1

คลิกดาวน์โหลดหน้า2

รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร ดูเพิ่มเติม....

Additional information