ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตาม รายการจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 12,881,741.53 บาท (สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่เอ็ดบาทห้ามสิบสามสตางค์)

สามารถดาวโหลดเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ลิ้งด้านล่าง

- ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Additional information