แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายพิทยา แย้มดี 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกสัตวศาสตร์

นายสมยศ เจริฐศิลป์ 

ครูชำนาญการ

นางจิรประภา เจริญศิลป์ 

ครูชำนาญการ

นายณปภัช พวงลำใย

ครูผู้ช่วย