Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 18 ตำแหน่ง 24 อัตรา โดยสัญญาจ้าง 1 ปีงบประมาณ 

ดาวโหลดเอกสารแนบได้ที่นี่