แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   

นายสมภพ อินทร์อยู่ 
ครู คศ.1
หัวหน้าแแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  

นายธวัชชัย คชาธาร 
พนักงานราชการ ครู

   

นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล 
พนักงานราชการ ครู

     

นายศุภดิฐ มณีรัตน์ 
ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์