แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   

  
นายธวัชชัย คชาธาร 
พนักงานราชการ ครู
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      

นายศุภดิฐ มณีรัตน์ 
ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์