Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
แผนกอุตสาหกรรมเกษตร

แผนกอุตสาหกรรม

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางรสสุคนธ์ แย้มดี 
ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 292583971 600037741540225 1414398469170552568 n 

นางสาวธัญชนก ยิ่งศักดิ์มงคล 
ครูผู้ช่วย

292726683 1517090272083372 1921189000557036707 n

นางสาวระพีพรรณ ชิงชัย
ครูผู้ช่วย