แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวนันท์พิชชา สงคราม
ครู คศ.1
วิชาเอก คณิตศาสตร์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวณัชญ์ชนก แซ่โล้ว 
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ


 


นางสาวพนมรุ้ง พูนใจสม
พนักงานราชการ ครู 
วิชาเอก วิทยาศาสตร์


นายอิสระ เทพยุหะ
พนักงานราชการ ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ