แผนกวิชาพืชศาสตร์

แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายคธาวุธ เครือวิยะ
ครู คศ.1

หัวหน้าแแผนกวิชาพืชศาสตร์นางอรนุช อยู่ยอด 
ครูชำนาญการ

 

นางสาวอมรรักษ์ ติง 
ครู คศ.1

นายวิระ ไกยราช
ครู คศ.1

นายไพทูรย์ นามสง่า
พนักงานราชการ

 

Facebook แผนกวิชาพืชศาสตร์