คณะผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการรักษาการ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

นายเกียรติพงษ์  เพิ่มพัฒนากุล
ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพกรครูเชาวฤทธิ์  ชุมภู
ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา