แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นายเอกสิทธ์ ปิ่นทอง 
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิชาเอก สังคมศึกษา


นางนนท์นารี จับใจนาย
ครู คศ.1
วิชาเอก ภาษาไทย


นายเชาวฤทธิ์ ชุมภู 

ครู คศ.1
วิชาเอก พละศึกษา


นางสาวโชติดา  พักเรือนดี
ครู คศ.1
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ


นางสาวณัชญ์ชนก แซ่โล้ว 
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

 

นางสาวนันท์พิชชา สงคราม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก คณิตศาสตร์


นางสาวพนมรุ้ง พูนใจสม
พนักงานราชการ ครู 
วิชาเอก วิทยาศาสตร์


นายอิสระ เทพยุหะ
พนักงานราชการ ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ