แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นายเอกสิทธ์ ปิ่นทอง 
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิชาเอก สังคมศึกษานางนนท์นารี จับใจนาย
ครู คศ.1
วิชาเอก ภาษาไทยนายเชาวฤทธิ์ ชุมภู 

ครู คศ.1
วิชาเอก พละศึกษานางสาวโชติดา  พักเรือนดี
ครู คศ.1
วิชาเอก ภาษาอังกฤษนางสาวณัชญ์ชนก แซ่โล้ว 
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ


 

นางสาวนันท์พิชชา สงคราม
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก คณิตศาสตร์นางสาวพนมรุ้ง พูนใจสม
พนักงานราชการ ครู 
วิชาเอก วิทยาศาสตร์


นายอิสระ เทพยุหะ
พนักงานราชการ ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ