แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นางสาวนันท์พิชชา สงคราม
ครู คศ.1
วิชาเอก คณิตศาสตร์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางนนท์นารี จับใจนาย
ครู คศ.1
วิชาเอก ภาษาไทยนายเชาวฤทธิ์ ชุมภู 

ครู คศ.1
วิชาเอก พละศึกษา


นางสาวณัชญ์ชนก แซ่โล้ว 
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ


 


นางสาวพนมรุ้ง พูนใจสม
พนักงานราชการ ครู 
วิชาเอก วิทยาศาสตร์


นายอิสระ เทพยุหะ
พนักงานราชการ ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ