แผนกวิชาพืชศาสตร์


นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ 

ครู คศ.1
หัวหน้าแแผนกวิชาพืชศาสตร์
นางอรนุช อยู่ยอด 
ครูชำนาญการ

 

นายคธาวุธ เครือวิยะ
ครู คศ.1

นางสาวอมรรักษ์ ติง 
ครู คศ.1

นายพงษ์เดช ทองรัตน์ 
ครู คศ.1 (ไปช่วยราชการ)

นายวิระ ไกยราช
ครู คศ.1

นายไพทูรย์ นามสง่า
พนักงานราชการ

 

Facebook แผนกวิชาพืชศาสตร์