แผนกวิชาพืชศาสตร์


นางสาวนิพภาพร ปวนกาศ 

ครู คศ.1
หัวหน้าแแผนกวิชาพืชศาสตร์


นางอรนุช อยู่ยอด 

ครูชำนาญการ


นายคธาวุธ เครือวิยะ
ครู คศ.1

นางสาวอมรรักษ์ ติง 
ครูผู้ช่วย

นายพงษ์เดช ทองรัตน์ 

ครูผู้ช่วย

นายวิระ ไกยราช 

ครูผู้ช่วย

นายไพทูรย์ นามสง่า 

พนักงานราชการ

 

Facebook แผนกวิชาพืชศาสตร์