ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เรื่องรับสมัครบุคลาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพฃน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู ตามรายชื่อเรียงลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุดดังต่อไปนี้

รหัสกลุ่มวิชา 408 สาขา สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสต์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์

ลำดับที่   เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 
 ๑  ๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๐๑  นายแสนยากร มวลจุมพล  ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลำดับที่ ๑ 
มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ในวัน ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่งานบุคลากร ณ อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 
 ๒  ๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๐๕  นางวริษฐา อุกฤษ
 ๓  ๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๑๐  นายประสาร สังวาลเพชร
๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๑๙ นายสมชาย วงศ์สาม

ดาวโหลดเอกสารแนบคลิกที่นี่

 

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ดาวโหลดเอกสารแนบ

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 18 ตำแหน่ง 24 อัตรา โดยสัญญาจ้าง 1 ปีงบประมาณ 

ดาวโหลดเอกสารแนบได้ที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ดาวโหลดเอกสารแนบ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักราชการ สาขาวิชาสัตศาสตร์และสัตวรักษ์ 1 อัตรา

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 408 สาขาวิชาสัตศาสตร์หรือสตวรักษ์ 

จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา เช้า 8.30น. ถึง 12.00น. และ บ่าย 13.00น. ถึง 16.30น.

ดาวโหลดเอกสารแนบเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่