ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาศเสี่ยงในการติดเชื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จึงกำหนดแนวทางการรายงานตัว และการมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยขอให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ดำเนินการดังนี้

1. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนีั

1.1 เอกสารการมอบตัว (Download) ดาวน์โหลด ประกอบด้วย ใบมอบตัว ใบประวัตินักเรียน นักศึกษา สัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา

- เอกสารแนบท้าย-1 เอกสารการมอบตัว
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกหมู่บ้าน-อกท.หน่วยกำแพงเพชร

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน นักศึกษา และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด

1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด

1.4 วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

1.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

1.6 เอกสารหลักฐานการชำระเงิน

2. เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการมอบตัว (รายละเอียดตามหลักฐานแนบท้าย)

- เอกสารแนบท้าย-2 รายละเอียดการชำระเงิน

2.1 ระดับปวช. ชำระเงิน 665 บาท

2.2 ระดับ ปวส. ชำรเงิน 765 บาท

ชำระผ่านทางธนาคารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
เลขบัญชี 010362726647 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน (อ่านในข้อ 3.)

3. ส่งเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 1 และ 2 ได้ 3 วิธี

วิธีที่ 1 นำส่งด้วยตนเอง ณ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วิธีที่ 2 จัดส่งทางไปรษณีย์  ที่อยู่ในการจัดส่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เลขที่ 104 หมู่ 7 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

วิธีที่ 3 สแกนส่งผ่านทาง Facebook " งานทะเบียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร " หรือ คลิกที่นี่

เอกสารตัวจริงนำส่งในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

รวมดาวโหลดเอกสาร 

- เอกสารการประกาศวิทยาลัย

- เอกสารแนบท้าย-1 เอกสารการมอบตัว

- เอกสารแนบท้าย-2 รายละเอียดการชำระเงิน

- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกหมู่บ้าน-อกท.หน่วยกำแพงเพชร

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 087 738 8196 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน (นางสาวนิรมล  จูพุก)

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตาม รายการจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 12,881,741.53 บาท (สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่เอ็ดบาทห้ามสิบสามสตางค์)

สามารถดาวโหลดเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างได้ที่ลิ้งด้านล่าง

- ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ 6) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยสัญญาจ้าง ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิกเพื่อดาวโหลดรายละเอียด

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พศ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามหลักการจัดทำสิ่งก่อสร้าง ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ รายการ ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 12,880,200 บาท (สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

สามารถดาวโหลดไฟล์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้

ประกวดราคาซื้อโครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกดาวน์โหลดหน้า1

คลิกดาวน์โหลดหน้า2