รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร ดูเพิ่มเติม....