ประกาศขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรายงานตัวและการมอบตัวเป็น นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาศเสี่ยงในการติดเชื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จึงกำหนดแนวทางการรายงานตัว และการมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยขอให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ดำเนินการดังนี้

1. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังนีั

1.1 เอกสารการมอบตัว (Download) ดาวน์โหลด ประกอบด้วย ใบมอบตัว ใบประวัตินักเรียน นักศึกษา สัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา

- เอกสารแนบท้าย-1 เอกสารการมอบตัว
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกหมู่บ้าน-อกท.หน่วยกำแพงเพชร

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน นักศึกษา และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด

1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา และบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด

1.4 วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

1.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

1.6 เอกสารหลักฐานการชำระเงิน

2. เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการมอบตัว (รายละเอียดตามหลักฐานแนบท้าย)

- เอกสารแนบท้าย-2 รายละเอียดการชำระเงิน

2.1 ระดับปวช. ชำระเงิน 665 บาท

2.2 ระดับ ปวส. ชำรเงิน 765 บาท

ชำระผ่านทางธนาคารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
เลขบัญชี 010362726647 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน (อ่านในข้อ 3.)

3. ส่งเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 1 และ 2 ได้ 3 วิธี

วิธีที่ 1 นำส่งด้วยตนเอง ณ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วิธีที่ 2 จัดส่งทางไปรษณีย์  ที่อยู่ในการจัดส่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เลขที่ 104 หมู่ 7 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

วิธีที่ 3 สแกนส่งผ่านทาง Facebook " งานทะเบียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร " หรือ คลิกที่นี่

เอกสารตัวจริงนำส่งในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

รวมดาวโหลดเอกสาร 

- เอกสารการประกาศวิทยาลัย

- เอกสารแนบท้าย-1 เอกสารการมอบตัว

- เอกสารแนบท้าย-2 รายละเอียดการชำระเงิน

- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกหมู่บ้าน-อกท.หน่วยกำแพงเพชร

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 087 738 8196 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน (นางสาวนิรมล  จูพุก)

Additional information