ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ด้วยจังหวัดตาก ได้ประกาศพื้นที่ศูนย์อพยพอุ้มเปี้ยม เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับมีนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอุ้มเปี้ยม ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับบริเวณแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วิทยาลัย ฯ จึงขอประกาศมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเดินทางกลับมายังวิทยาลัย ฯ ดังนี้

1. ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอุ้มเปี้ยม ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กักตัวเองอยู่ที่บ้านพัก ตั้งแต่วันที่ 27 พศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวม 14 วัน โดยให้ อสม. ตรวจคัดกรองทุกวัน จนครบกำหนด 14 วัน และออกใบรับรองให้เพื่อนำมาแจ้งวิทยาลัย ฯ

2. ระหว่างกักตัวอยู่ภูมิลำเนา ให้นักเรียน นักศึกษา ทำบันทึกการเดินทางลงสมุดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทุกวัน แสดงต่อ อสม. ให้ลงนามรับรอง

3.ระว่างกักตัวอยู่ ณ ภูมิลำเนาจำนวน 14 วัน นี้จะไม่ถือว่าขาดเรียน

4. ให้ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

40912