www.kpcat.ac.th  
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทัวไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลาการ
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
บริหารข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการรเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)
บทเรียนออนไลน์
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
Office Automation System (งานสารบรรณ)

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษ
พร้อมก้าวสู้โลกอาเซียนโดยใช้รูปแบบ English for integrated Studies

 
.เ....มื่อเมเเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู้โลกอาเซียนโดยใช้รูปแบบ English for Integrated
Studies (EIS) จัดโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 
 
     
     
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th