www.kpcat.ac.th
้่่

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2554
...................นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา เกษตรกรรมและประมง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมรับเสด็จฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมรับ ใบประกาศนียบัตร จำนวน 175 คน แบ่งออกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 50 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 125 คน

นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน เกษตรกรรมและประมง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศักษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

...........นางขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร กล่าวคำรายงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
นักเรียน นักศึกษาขึ้นรับใบประกาศนีบัตร
ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณตนกับท่านประธาน
.นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน เกษตรกรรมและประมง ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน เกษตรกรรมและประมง ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : admin@kpcat.ac.th