www.kpcat.ac.th
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกสัตวศาสตร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
เผยแพร่งานวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2560
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2559
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
ผลงานวิจัย
 
บริการข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บทเรียนออนไลน์
 
 
 
 
  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร ดูเพิ่มเติม...25/12/2561
  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร ดูเพิ่มเติม...25/12/2561
  ขอบเขคงาน (TOR) ซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร ดูเพิ่มเติม...25/12/2561
  รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร ดูเพิ่มเติม....15/11/2561
  ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 ดูเพิ่มเติม...23/11/2561
  ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) ทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุม ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเพิ่มเติม...07/08/2561
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ดูเพิ่มเติม...23/02/2561
  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดูเพิ่มเติม...23/02/2561
  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูในช่วงระยะเวลา
เปลี่ยนผ่าน ดูเพิ่มเติม...23/02/2561
  คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ดูเพิ่มเติม...03/01/61
 
 


นายภูเชศ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการ
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
เกณฑ์พิจารณาในการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2557-2561
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ อกท.
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกันคุณภาพใน
แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียน
ผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
แบบฟอร์มรายงานผลการฝึก
แบบฟอร์มต่างๆงานวางแผน ใช้ใน
ปีงบประมาณ 2561
 

 

 

 

 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายภูเชศ มณีรัตน์
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน KPA เกมส์
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ดาวน์โหลดภาพ...ที่นี่
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีการศึกษา 2561
การจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center
ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ เทศบาลตำบลช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 2016
วันที่ 21-22 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
การฝึกอบรมโครงการการใช้งาน Google Apps fot Education
วันที่ 20 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
การฝึกอบรมการเขียนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 18 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี


คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ที่ 337/2562 เรื่องมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Fix it center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยน้ำท่วม เขตอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โหลดคำสั่งที่นี่
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2/06/2560
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2/06/2560
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้าชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2/06/2560
คำสั่งมอบหน้าหน้าที่ลูกจ้างประจำ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2/06/2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (SAR แผนกวิชา) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร (แก้ไขเพิ่มเติม)
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด... 23/11/2559
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด...06/10/2559
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร(แก้ไขเพิ่มเติม)
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
 
   
   
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th