www.kpcat.ac.th
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทัวไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลาการ
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
บริหารข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการรเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)
บทเรียนออนไลน์
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
Office Automation System (งานสารบรรณ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
     
  ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
    สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    กระทรวงศึกษาธิการ
     
  ประเภทวิชาที่เปิดสอน  
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เปิดสอนประเภทวิชาเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ประเภทวิชาเกษตรกรรม  หลักสูตรระยะสั้น และโครงการร่วมการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนแกนมัธยม
     
  สาขาวิชาที่เปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     
  แผนกวิชาเกษตรศาสตร  
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรศาสตร์ทั่วไป  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หลักสูตร  3  ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
     
  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาบัญชี เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ  (ปวช.) หลักสูตร  3  ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
     
  สาขาวิชาที่เปิดทำการสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     
  แผนกวิชาพืชศาสตร์  
  ...........ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาพืชศาสตร์  เปิดสอนในระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร  2  ปี รับผู้จบการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   
  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  
  ..........ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์  เปิดสอนในระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร  2  ปี รับผู้จบการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     
  ระบบทวิภาคี  (ระดับ ปวส.)  
  ........ประเภทพณิชยกรรม  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการตลาด  เปิดสอนในระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร  2  ปี รับผู้จบการศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     
  ............นอกจากการศึกษาภาคบังคับแล้ว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ได้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ม.ต้น)   เกษตรศาสตร์  (ปวช. , ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น และโครงการร่วมการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนแกนมัธยม ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โดยมีโรงเรียนที่ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร   จำนวน  27  โรงเรียน    ได้แก่
   
   
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา โรงเรียนหนองไม้กอง
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 
โรงเรียนบ้านหนองเต่า โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 1 
โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2 โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 3
โรงเรียนบ้านโนนจั่น โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม
โรงเรียนบ้านสระสิงโต   โรงเรียนบ้านใหม่เชียงราย  
โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
โรงเรียนบ้านตอรัง โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์
โรงเรียนบ้านวังประดา โรงเรียนคีรีวงค์วัฒนา
โรงเรียนบ้านยางเลียง โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 3
โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 4 โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 5
โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
โรงเรียนนาบ่อคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ
โรงเรียนบ้านชายเคือง  
   
  สาขาวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่
  1.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรทั่วไป  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    โรงเรียนบ้านชัยภูมิ
    ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลช่องลม
    ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
  2.  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรทั่วไป   เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลช่องลม
    ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
  3.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลช่องลม
    ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลแม่ลาด
     
  สาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  ได้แก่
  ..............ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรทั่วไป  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ..............ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรทั่วไป และประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรทั่วไป เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     
     
 
     
     
     
       
     
     
   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th