www.kpcat.ac.th
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทัวไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลาการ
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
บริหารข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการรเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)
บทเรียนออนไลน์
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
Office Automation System (งานสารบรรณ)
 
 

 

 

 

ที่ตั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร  มีเนื้อที่  576 ไร่ 

   

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ 7  ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

 

 

โทรศัพท์          055 – 736164 

   

โทรสาร           055 – 736244

     

เว็บไซต์           WWW.KPCAT.AC.TH

   

อีเมล์              Admin@kpcat.ac.th

     

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

   

...........วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล ด้านเหนือติดกับชุมชนแปดอ้อม ทิศใต้ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับ ถนนสายกำแพงเพชร – พิจิตร ระหว่างกิโลเมตรที่ 21 – 22 ตรงข้ามวิทยาลัยติดกับชุมชนหนองอึ่งพัฒนา  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทิศตะวันออกติดกับหมวดการทางบ่อทอง ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล

     

เอกลักษณ์

บริการชุมชน

     

อัตลักษณ์

จิตรอาสา  พัฒนาทักษะอาชีพ

     

วิสัยทัศน์

 
    “ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐาน พัฒนางานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สากล โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
     

พันธกิจ

  1. เพิ่มจำนวนนักศึกษา
   
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทักษะวิชาชีพ
    3. ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
   
  4. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสู่สากล โดยคำนึงถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
   
  5. ประสานาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
     

เป้าประสงค์

1.    ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตรงกับความต้องการของท้องถิ่น

   

2.    ชุมชนได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่น

   

3.    ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพตามความต้องการ

   

4.    ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในงานอาชีพ

   

5.    เพิ่มจำนวนผู้เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา

   

6.    ผู้สำเร็จการศึกษาคิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและเป็นผู้ประกอบการได

   

7.    ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

     

ปรัชญาวิทยาลัย

มีวินัย   ใฝ่เรียนดี   มีความชำนาญ  ประสานชุมชน

     
เกียรติประวัติ
  1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  ประเภทเกษตรกรรม พ.ศ. 2526
    2. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นแห่งชาติ  ประเภทเกษตรกรรม พ.ศ. 2533
    3. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นตามมาตรฐานกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2542
   
  4. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทอุดมศึกษาต่ำกว่า ปริญญาตรี  พ.ศ. 2545
   

5. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมวิชาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24
ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546

    5. ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและ  ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2550 อยู่ในระดับดี
    6. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ  การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2551 ประเภทที่ 1 การดำเนินงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
    7. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ  การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2551 ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และใช้ได้ผลดีเยี่ยม
    8. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ  การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2551 ประเภทที่ 8 งานวิจัยชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรื่องผลของจุลินทรีย์ อี เอ็ม ต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย
    9. ได้รับรางวัล ผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนดีเด่น (Best Practice) ระดับ จังหวัด ประเภท พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
    10. ได้โล่รางวัล  เพื่อแสดงว่าเป็นสถานศึกษาต้นแบบและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552
    11. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ของภาคเหนือ ในการแสดงผลงาน The Best Practice ประจำปี พ.ศ.2552
    12. ได้รับโล่เกียรติคุณผลการดำเนินงานดีเด่น ของอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2552
    13. ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับประเทศ การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552  ประเภทที่ 1 การดำเนินงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
    14. ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับประเทศ การประกวดผลงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2552  ประเภทที่ 8 งานวิจัยชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรื่อง การเปรียบเทียบอัตราการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่มีผลต่อผลผลิตของผักคะน้า
    15. ได้รับประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2553
    16. ได้รับใบประกาศนียบัตร เป็นสถานศึกษาให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  ระดับชาติ ประจำปี 2555
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 
   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th