www.kpcat.ac.th
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทัวไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลาการ
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
บริหารข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการรเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)
บทเรียนออนไลน์
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
Office Automation System (งานสารบรรณ)
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ประวัติความเป็นมา
..................เดิมที่ตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร   เป็นที่สงวนของนิคมสร้างตนเอง ทุ่งโพธิ์ทะเล  กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งสงวนไว้เป็นไร่สาธิตกลางเนื้อที่ประมาณ  576 ไร่
 

............พ. ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2520 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา

............ พ. ศ. 2522 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับนักเรียนที่จบชั้น มศ .3 เข้าศึกษา ต่อระดับชั้น ปวช . และนักศึกษาที่จบ มศ .5 โปรแกรมทางเกษตรของ กรมสามัญศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช . พิเศษ

.............พ. ศ. 2524 โรงเรียนเกษตรกรรมกำแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็น “ วิทยาลัยเกษตร กรรมกำแพงเพชร ” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

.............
พ. ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรม กำแพงเพชร มีชื่อว่า “ วิทยาลัยชุมชนชากังราว ”พ. ศ. 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชรได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีกำแพงเพชร ” ถึง ปัจจุบัน

 
 
     
ขนาดที่ตั้ง   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร  มีเนื้อที่  576 ไร่ 
    ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ 7  ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
    โทรศัพท์          055 – 741660 
    โทรสาร           055 – 741661
    เว็บไซต์           WWW.KPCAT.AC.TH
    อีเมล์              Admin@kpcat.ac.th
     
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
    ...........วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล ด้านเหนือติดกับชุมชนแปดอ้อม ทิศใต้ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับ ถนนสายกำแพงเพชร – พิจิตร ระหว่างกิโลเมตรที่ 21 – 22 ตรงข้ามวิทยาลัยติดกับชุมชนหนองอึ่งพัฒนา ทิศตะวันออกติดกับหมวดการทางบ่อทอง ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
     
     
   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th