www.kpcat.ac.th
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
บุคลากร
ยุทธศาสตร์สถานศึกษา
 
แผนกวิชา
แผนกวิชาพื้นฐาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาบัญชี
แผนกอุตสาหกรรม
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
 
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข้อมูลทัวไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลาการ
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร
 
บริหารข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ตรวจสอบผลการรเรียน
ตารางเรียน
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ)
บทเรียนออนไลน์
 
หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
หน่วยงานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรี
 
Download
SAR(รายงานการประเมินตนเอง)
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2556
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2555
แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2554
Office Automation System (งานสารบรรณ)
 
 
     
ยุทธศาสตร์ที่ 1
: เพิ่มจำนวนนักศึกษา  
  ประชุมผู้ปกครอง  
  Open house  
  ร่วมงานกิจกรรมภายในจังหวัด  
  ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรต่างๆ  
  แนะแนวการศึกษาต่อกับโรงเรียนเป้าหมายผ่านวิทยุชุมชน  
  จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้องในโรงเรียนเป้าหมาย  
  อบรมอาชีพระยะสั้น ให้กลุ่มเกษตรกรต่างๆ  
  บริหารจัดหางานให้ผู้สำเร็จการศึกษา  
  จัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยฯ  
  ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีผลการเรียนดี  
  ส่งเสริมนักศึกษาอยู่ประจำสาขางาน  
  สานเสวนาศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร  
     
ยุทธศาสตร์ที่ 2
: เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  
  พัฒนางานฟาร์มให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน  
  จัดอบรมวิชาชีพ รูปแบบระยะสั้น  
  ประชาสัมพันธ์ รายวิชาชีพที่เปิดสอน  
  จัดตั้งร้านค้าในรูปแบบสหการ  
  ทำโครงการสวนพฤษศาสตร์  
  โครงการชีววิถี  
  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
  จัดรายการร่วมกับวิทยุชุมชน  
  โครงการสวนริมทาง (สวยและมีรายได้)  
     
ยุทธศาสตร์ที่ 3
: ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  ที่กำหนด  
  จัดการศึกษาระดับ ปวช.  
  จัดการศึกษาระดับ ปวส.  
  จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น  
  จัดการศึกษาในระบบการเทียบโอนความรู้  
  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  
  โครงการ อกท. หน่วยกำแพงเพชร  
  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
  โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ  
  โครงการเตรียมบุคลากรสู่อาเซียน  
     
ยุทธศาสตร์ที่ 4
: วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสู่สากล โดยคำนึงถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ด้านกระบวนการผลิต  
  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ด้านปัจจัยการผลิต  
  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ด้านบริการ  
  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ด้านการตลาดเกษตร  
  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ด้านการบริหารจัดการน้ำ  
  โครงการประเมินผลและถอดบทเรียนความรู้  
     
ยุทธศาสตร์ที่ 5
: ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  โครงการการทำบัญชีครัวเรือนร่วมกับ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์  
  Fix it Center  
  โครงการจังหวัดเคลื่อนท  
  คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  โครงการเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านและเมือง ร่วมกับทรัพยากรจังหวัดกำแพงเพชร  
 

 

 
   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
www.kpcat.ac.th
webmaster : Admin@kpcat.ac.th