คณะผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

นายภูเชศ มณีรัตน์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

                                      

                          นายอำนาจ ศรแก้ว                                          นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล                         

                    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                                     รองผู้อำนวยการ                             
                          ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ                                    ฝ่ายบริหารทรัพยากร                              
        ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                                     ฝ่ายวิชาการ                    

Additional information