Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐาน พัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สากล โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ

เพิ่มจำนวนนักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสู่สากล โดยคำนึงถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรัชญา

" มีวินัย ใฝ่เรียนดี มีความชำนาญ ประสานชุมชน "

อัตลักษณ์

" จิตอาสา  พัฒนาทักษะอาชีพ "

เอกลักษณ์

" บริการชุมชน "

 

เดิมที่ตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร   เป็นที่สงวนของนิคมสร้างตนเอง ทุ่งโพธิ์ทะเล  กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งสงวนไว้เป็นไร่สาธิตกลางเนื้อที่ประมาณ  576 ไร่
พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2520 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ.2522 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับนักเรียนที่จบชั้น มศ .3 เข้าศึกษา ต่อระดับชั้น ปวช . และนักศึกษาที่จบ มศ .5 โปรแกรมทางเกษตรของ กรมสามัญศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช . พิเศษ
พ.ศ.2524 โรงเรียนเกษตรกรรมกำแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็น“ วิทยาลัยเกษตร กรรมกำแพงเพชร ” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2533 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรม กำแพงเพชร มีชื่อว่า “ วิทยาลัยชุมชนชากังราว ”พ. ศ. 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชรได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีกำแพงเพชร ” ถึง ปัจจุบัน 

ขนาดที่ตั้ง มีเนื้อที่  576 ไร่  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ 7  ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 
โทรศัพท์ : 055 – 741660 
โทรสาร : 055 – 741661
เว็บไซต์ : WWW.KPCAT.AC.TH 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล ด้านเหนือติดกับชุมชนแปดอ้อม ทิศใต้ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับ ถนนสายกำแพงเพชร – พิจิตร ระหว่างกิโลเมตรที่ 21 – 22 ตรงข้ามวิทยาลัยติดกับชุมชนหนองอึ่งพัฒนา ทิศตะวันออกติดกับหมวดการทางบ่อทอง ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม