ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐาน พัฒนางานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สากล โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ

เพิ่มจำนวนนักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสู่สากล โดยคำนึงถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรัชญา

" มีวินัย ใฝ่เรียนดี มีความชำนาญ ประสานชุมชน "

อัตลักษณ์

" จิตอาสา  พัฒนาทักษะอาชีพ "

เอกลักษณ์

" บริการชุมชน "

 

เดิมที่ตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร   เป็นที่สงวนของนิคมสร้างตนเอง ทุ่งโพธิ์ทะเล  กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งสงวนไว้เป็นไร่สาธิตกลางเนื้อที่ประมาณ  576 ไร่
พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2520 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา
พ.ศ.2522 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับนักเรียนที่จบชั้น มศ .3 เข้าศึกษา ต่อระดับชั้น ปวช . และนักศึกษาที่จบ มศ .5 โปรแกรมทางเกษตรของ กรมสามัญศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช . พิเศษ
พ.ศ.2524 โรงเรียนเกษตรกรรมกำแพงเพชร ได้รับการยกฐานะเป็น“ วิทยาลัยเกษตร กรรมกำแพงเพชร ” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524 สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2533 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรม กำแพงเพชร มีชื่อว่า “ วิทยาลัยชุมชนชากังราว ”พ. ศ. 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชรได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีกำแพงเพชร ” ถึง ปัจจุบัน 

ขนาดที่ตั้ง มีเนื้อที่  576 ไร่  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 104 หมู่ 7  ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000 
โทรศัพท์ : 055 – 741660 
โทรสาร : 055 – 741661
เว็บไซต์ : WWW.KPCAT.AC.TH 
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตชุมชนนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล ด้านเหนือติดกับชุมชนแปดอ้อม ทิศใต้ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับ ถนนสายกำแพงเพชร – พิจิตร ระหว่างกิโลเมตรที่ 21 – 22 ตรงข้ามวิทยาลัยติดกับชุมชนหนองอึ่งพัฒนา ทิศตะวันออกติดกับหมวดการทางบ่อทอง ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม