Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 

สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทวิชาที่เปิดสอน

 1. ประเภทวิชาเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
 2. ประเภทวิชาเกษตรกรรมและบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 3. หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
 4. หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 5. หลักสูตรระยะสั้น เช่น การเพาะเห็ด เป็นต้น
 6. โครงการร่วมการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนแกนมัธยม
 7. การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีคู่ขนาน
 8. ศูนย์การเรียนบิ๊กซี สาขางานการตลาด
 9. ระบบทวิภาคี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดทำการสอน

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
  1. แผนกวิชาพืชศาสตร์
  2. แผนกวิชาสัตวศาสตร์
  3. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  4. แผนกวิชาช่างเกษตร
  5. แผนกวิชาบัญชี
  6. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 •  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  1. แผนกวิชาพืชศาสตร์
  2. แผนกวิชาสัตวศาสตร์
  3. แผนกวิชาช่างเกษตร
  4. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ...นอกจากการศึกษาภาคบังคับแล้ว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ได้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ม.ต้น)   เกษตรศาสตร์  (ปวช. , ปวส.)  หลักสูตรระยะสั้น และโครงการร่วมการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนแกนมัธยม ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โดยมีโรงเรียนที่ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร   จำนวน  27  โรงเรียน    ได้แก่

สาขาวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่

 • ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานเกษตรทั่วไป  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  1. ศูนย์การเรียนรู้เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  1. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
  2. ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่ลาด 
  3. ศูนย์การเรียนรู้เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร

เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ระดับ ปวช. และ หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ (อศ.พท) ระดับ ปวส. ในสาขาวิชาพืชศาสตร์