Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

Title Created Date
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 25 November 2020
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2020
ประกาศวิทยาลัย ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) งานก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2563 13 March 2020
ประกวดราคาซื้อโครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 17 February 2020
ประกาศ เรื่องพิจารณารายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) 11 February 2020
ขอบเขตงาน (TOR) ซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร 25 December 2018
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร 25 December 2018