ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เรื่องรับสมัครบุคลาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพฃน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู ตามรายชื่อเรียงลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุดดังต่อไปนี้

รหัสกลุ่มวิชา 408 สาขา สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสต์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์

ลำดับที่   เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 
 ๑  ๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๐๑  นายแสนยากร มวลจุมพล  ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลำดับที่ ๑ 
มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ในวัน ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่งานบุคลากร ณ อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 
 ๒  ๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๐๕  นางวริษฐา อุกฤษ
 ๓  ๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๑๐  นายประสาร สังวาลเพชร
๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๑๙ นายสมชาย วงศ์สาม

ดาวโหลดเอกสารแนบคลิกที่นี่