Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เรื่องรับสมัครบุคลาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพฃน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู ตามรายชื่อเรียงลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุดดังต่อไปนี้

รหัสกลุ่มวิชา 408 สาขา สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสต์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/สัตวบาล/สัตวแพทย์

ลำดับที่   เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล  หมายเหตุ 
 ๑  ๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๐๑  นายแสนยากร มวลจุมพล  ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลำดับที่ ๑ 
มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ในวัน ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่งานบุคลากร ณ อาคารอำนวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 
 ๒  ๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๐๕  นางวริษฐา อุกฤษ
 ๓  ๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๑๐  นายประสาร สังวาลเพชร
๐๕ ๐๒ ๐๐๐ ๐๑๙ นายสมชาย วงศ์สาม

ดาวโหลดเอกสารแนบคลิกที่นี่