Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ด้วยจังหวัดตาก ได้ประกาศพื้นที่ศูนย์อพยพอุ้มเปี้ยม เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับมีนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอุ้มเปี้ยม ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับบริเวณแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วิทยาลัย ฯ จึงขอประกาศมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเดินทางกลับมายังวิทยาลัย ฯ ดังนี้

1. ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอุ้มเปี้ยม ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กักตัวเองอยู่ที่บ้านพัก ตั้งแต่วันที่ 27 พศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวม 14 วัน โดยให้ อสม. ตรวจคัดกรองทุกวัน จนครบกำหนด 14 วัน และออกใบรับรองให้เพื่อนำมาแจ้งวิทยาลัย ฯ

2. ระหว่างกักตัวอยู่ภูมิลำเนา ให้นักเรียน นักศึกษา ทำบันทึกการเดินทางลงสมุดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทุกวัน แสดงต่อ อสม. ให้ลงนามรับรอง

3.ระว่างกักตัวอยู่ ณ ภูมิลำเนาจำนวน 14 วัน นี้จะไม่ถือว่าขาดเรียน

4. ให้ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

40912