แผนกสัตวศาสตร์

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายพิทยา แย้มดี 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกสัตวศาสตร์

นายสมยศ เจริฐศิลป์ 
ครูชำนาญการ

 

นางจิรประภา เจริญศิลป์ 
ครูชำนาญการ

 

นายณปภัช พวงลำใย
ครูผู้ช่วย