แผนกวิชาช่างกลเกษตร

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

 

นายพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม
ครู คศ.1
หัวหน้าแแผนกวิชาแผนกช่างกลเกษตร

ว่าที่ร้อยตรีธเตร แต่งาม
ครู คศ.1
นายสิทธิกร ใสสะอาด 
พนักงานราชการ