Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั่งที่4) 06 October 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/09/2564 01 October 2021
ประกาศพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ (TOR) รายการชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย(ปรับปรุง)22/09/2564 22 September 2021
ประกาศพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) รายการชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 09/09/2564 09 September 2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 23 June 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) 17 June 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 June 2021
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั่งที่1) 02 June 2021
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 31 May 2021
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 25 May 2021