ประกาศวิทยาลัย ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) งานก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2563

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พศ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามหลักการจัดทำสิ่งก่อสร้าง ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณสามารถจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ รายการ ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 12,880,200 บาท (สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

สามารถดาวโหลดไฟล์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้

Additional information